Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Để đảm bảo tính khách quan, vô tư khi tiến hành tố tụng, pháp luật quy định các trường hợp người tiến hành tố tụng phải...

 
Dịch vụ nổi bật