Các trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng

Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Để đảm bảo tính khách quan, vô tư khi tiến hành tố tụng, pháp luật quy định các trường hợp người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi.

Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự

Khi tham gia tranh tụng trong các vụ án hình sự, yêu cầu cơ bản đối với Luật sư bào chữa cho bị cáo là phải chỉ ra được các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; những nội dung chuyển biến của tình hình có lợi; những tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

 
Dịch vụ nổi bật