Án lệ

Án lệ 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Link tải về: an_le_24_2018_ve_di_san_thua_ke_chuyen_thanh_tai_san_thuoc_quyen_so_huu_0711093706 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GĐT ngày 16-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/12/2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Chánh án...

Án lệ 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10 /2016 của Chánh án Tòa...

Án lệ 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

Link tải về: Nguồn án lệ: AN-LE-SO-08 Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”

Link tải về: AN-LE-SO-06 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

Link tải về: an_le_so_05_2016_ve_vu_an_tranh_chap_di_san_thua_ke_0511135054 NGUỒN ÁN LỆ Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố theo Quyết định 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân...

Án lệ 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Link tải về: Án lệ số 04/2016/AL Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03-3-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ 03/2016/AL về vụ án “Ly hôn”

Link tải về: an_le_so_03_2016_ve_vu_an_ly_hon_0511135133 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án...

Án lệ 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

Link tải về: an_le_so_02_2016_ve_vu_an_tranh_chap_doi_lai_tai_san_0511135200 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 01/2016/AL về vụ án “Giết người”

Link tải về: an_le_so_01_2016_ve_vu_an_giet_nguoi_0511155824 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết...