Án lệ

Án lệ 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Link tải về: an_le_24_2018_ve_di_san_thua_ke_chuyen_thanh_tai_san_thuoc_quyen_so_huu_0711093706 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GĐT ngày 16-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

Link tải về: an_le_so_05_2016_ve_vu_an_tranh_chap_di_san_thua_ke_0511135054 NGUỒN ÁN LỆ Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 03/2016/AL về vụ án “Ly hôn”

Link tải về: an_le_so_03_2016_ve_vu_an_ly_hon_0511135133 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án...

Án lệ 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

Link tải về: an_le_so_02_2016_ve_vu_an_tranh_chap_doi_lai_tai_san_0511135200 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ...

Án lệ 01/2016/AL về vụ án “Giết người”

Link tải về: an_le_so_01_2016_ve_vu_an_giet_nguoi_0511155824 Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết...