Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 101 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

   I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

     II. Nội dung

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 196 Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

“a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

  • Trình tự, thủ tục

– Hồ sơ

Để chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

“a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.”

– Thủ tục

+ Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơquan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.