Dịch Vụ Pháp Lý

Chính phủ có thể là đối tượng bị khởi kiện trong tố tụng hành chính không?

I. Cơ sở pháp lý Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Quyết định 188/QĐ-VPCP năm 2012 về...