Luật Doanh Nghiệp 2014

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 49 Danh mục: VBPL doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

…..

Điều 213. Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Tải về Luật Doanh Nghiệp 2014