Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 26/10/2020 Lượt xem: 146 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

   I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;

     II. Nội dung

  1. Khái niệm Hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

“Điều 56. Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần…”

Như vậy, Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên của công ty, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty.

  1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Điều 56. Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

     a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

     b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

     c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

     d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

     đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

     e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

     g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

     h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

     i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

     k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

     l) Quyết định tổ chức lại công ty;

     m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

     n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

 

 

Như vậy, Hội đồng thành viên có quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo các hình thức khác nhau theo quy định trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì những vấn đề quan trọng sẽ được được Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

  1. Nội dung nghị quyết của Hội đồng thành viên

Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định Hội đồng thành viên có thể thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Nội dung của nghị quyết này sẽ bao gồm các vấn đề mà trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, những nội dung đó bao gồm:

“Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

  1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

     a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

     b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

     c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

     d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

     đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty…”

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công Ty Luật TNHH Goldsun.