Nghị Định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 114 Danh mục: VBPL doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

  1. Bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

…..

Điều 2. Điều Khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Tải vê Nghị định 108/2018/ND-CP