Nghị Định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát vốn đầu tư nhà nước vào Doanh nghiệp

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 60 Danh mục: VBPL doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

  1. Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
  2. Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước.
  3. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.
  4. Công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

…..

Điều 48. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 và áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi; đồng thời thay thế Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước……

Tải về Nghị Định 87/2015/ND-CP