Nghị Định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 104 Danh mục: VBPL doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp.
  2. Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.
  3. …..

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.

Tải về Nghị Định 96/2015/ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp