Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 02/11/2020 Lượt xem: 116 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐThướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
 1. Thông qua hợp đồng sáp nhập và chuẩn bị hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp
 • Công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập thông qua hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

 • Hồ sơ sáp nhập gồm:
 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập.
 1. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty bị sáp nhập
 • Khi có Hợp đồng sáp nhập và văn bản tương đương, các tổ chức kinh tế bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế. Trường hợp công ty bị sáp nhập đã phát sinh doanh thu trên 1.000.000.000 đồng/năm thì buộc phải quyết toán đóng mã số thuế.
 • Đối với các hợp đồng, giao dịch mà công ty bị sáp nhập đang thực hiện có thể thanh lý hợp đồng hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng sang cho công ty nhận sáp nhập.
 • Về sử dụng lao động: doanh nghiệp bị sáp nhập xây dựng phương án sử dụng lao động, báo giảm toàn bộ lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội; thanh lý hợp đồng lao động để Công ty nhận sáp nhập tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

 1. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập

Công ty nhận sáp nhập thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận cổ phần, cổ đông của công ty và các nội dung thay đổi khác sau khi nhận sáp nhập.

 1. Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập

Trong thời hạn 10 (mười) làm việc ngày kể từ ngày thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Công ty nhận sáp nhập thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế. Hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun.