VBPL Đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

“Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương...

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Tải về Nghị định 104_2014_ND-CP_257555...

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

“ Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: 1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 2. Nhà nước...

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14...

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi nhà đất

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

“Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật...

Luật đất đai năm 2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai...

Luật đất đai năm 2003

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về...

Luật đất đai 1993

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân...
1 2