VBPL doanh nghiệp

Nghị Định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Bổ...

Nghị Định 163/2018/NĐ-CP về Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ...

Nghị Định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát vốn đầu tư nhà nước vào Doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về: Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Giám sát tài chính, đánh...

Nghị Định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước....

Nghị Định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật...

Nghị Định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh;...

Luật Doanh Nghiệp 2014

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan...