VBPL Hôn nhân gia đình

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của...

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên...

Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và...