VBPL tố tụng

Nghị định 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án...

Văn bản hợp nhất luật thi hành án dân sự số: 13/VBHN-VPQH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh2 Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu...

Luật Thi Hành Án Hình Sự 2019

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền...

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật tố tụng hành chính Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố...

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản...

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử...