Sửa đổi quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 31/10/2022 Lượt xem: 507 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

Ngày 28/10/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư mới gồm 04 Điều, 03 phụ lục sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều và thay thế một số phụ lục của Thông tư 08/2022/TT-NHNN. Cụ thể:

Liên quan đến giá trị tài sản bảo đảm, tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, tỷ lệ bằng tỷ lệ tối thiểu giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng theo quy định trong từng thời kỳ. Đối với tài sản bảo đảm theo quy định, tỷ lệ bằng 120% (trước đây là 170%).

Sửa sổi, bổ sung trường hợp trái phiếu là tài sản bảo đảm không đáp ứng điều kiện bảo dẫn đến tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện thấp hơn số dư nợ gốc vay đặc biệt thì bên đi vay phải gửi văn bản đề nghị bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm trong 10 ngày làm việc.

sua doi quy dinh ve cho vay dac biet
Sửa đổi quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Ảnh minh họa)

Bổ sung trường hợp bên đi vay đã sử dụng hết tài sản bảo đảm theo quy định, có thể sử dụng các tài sản sau đây làm tài sản bảo đảm để vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt đối với các khoản vay đặc biệt còn dư nợ:

  • Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng);
  • Thế chấp quyền tài sản là khoản lãi phải thu phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng).

Thông tư 13/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/10/2022.